Interpersonālais spēju veids

Šiem cilvēkiem piemīt spēja uztvert un atšķirt citu cilvēku garastāvokli, motivāciju, emocijas un nodomus. Šīs spējas ietver jūtīgumu pret citu cilvēku sejas izteiksmi, balss pārmaiņām, žestiem, kā arī spēju orientēties attiecībās ar citiem un sadarboties (piemēram, ietekmēt grupu, lai tā darbotos noteikta uzdevuma izpildei). Tas ir spējas saprast citus cilvēkus un spēja strādāt ar viņiem kopā. It īpaši tās ir spējas uztvert un reaģēt uz citu cilvēku noskaņojumiem, temperamentiem, nolūkiem un vēlmēm. Lielas kompānijas administratoriem ir jābūt šīm spējām, lai sekmīgi veiktu savu darbu. Interpersonāli gudru cilvēku var raksturot līdzjūtība un sociāla atbildība, kā, piemēram, Mahatmu Gandi, vai arī viltība un manipulēšanas spēja, kā, piemēram, Makiavelli. Bet viņiem visiem piemīt spēja „ielīst otra cilvēka ādā” un uzlūkot pasauli ar tā otra cilvēka acīm. Viņi ir brīnišķīgi komandas biedri, sarunu dalībnieki, starpnieki un skolotāji. Bērni ar ļoti labām saskarsmes iemaņām brīnišķīgi veida kontaktus ar citiem cilvēkiem. Viņi ir dzimuši labi organizatori, tādēļ viņi parasti daudz laika un enerģijas velta sabiedriskiem projektiem un ārpusstundu pasākumiem, un parasti viņi iesaista arī citus ikvienā pasākumā, kuru paši ierosina.

Cilvēks, kurš ir apveltīts ar šīm spējām,

• labprāt strādā grupās, sadarbojas ar citiem cilvēkiem;

• spēj iejusties otrā, saskatīt pasauli otra cilvēka acīm;

• prot uzklausīt;

• izprot citu cilvēku verbālo un neverbālo informāciju;

• labprāt un viegli kontaktējas ar cilvēkiem;

• spēj ietekmēt citus;

• veiksmīgi risina konfliktsituācijas.

Darba prasmes: apkalpošana, viesu uzņemšana, sarunāšanās, sarunu uzturēšanā, jušana līdzi, tirgošanās, privātstundu pasniegšana, trenēšana, padomu sniegšana, darbaudzināšana, palīdzēšana citiem, pārliecināšana, motivēšana, pārdošana, nolīgšana darbā, reklamēšana, uzmundrināšana, konsultēšana, uzraudzība, koordinēšana, piedalīšanās sarunās, starpnieka funkciju īstenošana, sadarbošanās, salīdzināšana, konfrontēšana, intervēšana.

Iespējamās profesijas: administrators, vadītājs, skolas direktors, personāla daļas darbinieks, šķīrējtiesnesis, sociologs, antropologs, konsultants, advokāts, psihologs, medmāsa, reklāmbiznesu darbinieks, pārdevējs, ceļojumu biroja darbinieks, sociālais darbinieks.